Förskolan Hantverkaren består av två avdelningar med barn i åldern 1-3 och 3-5 år.


Sidor

onsdag 24 maj 2017

systematiskt kvalitetsarbete

systematiskt kvalitetsarbete

systematiskt kvalitetsarbete på enheten Hatten, Hantverkaren och Tuppens förskolor.
här visar vi hur vi tar tillvara på vårdnadhavares enkätsvar och följer upp svaren.

 • Vårdnadshavares enkätsvar presenteras genom att anslås i förskolans entréer. Förskolan skriver en kvalitetsrapport som lämnas in till kommunen i slutet av läsåret. Alla förskolors kvalitetsrapporter sammanställs av strateger i en forskning och utvecklingsgrupp. Strategerna lämnar sammanställningen av nuläge, analys och utvecklingsområden till Norrköpings Kommuns politiker. Därefter formulerar politikerna nya mål och riktlinjer i en uppdragsplan för hela utbildningskontoret.

årshjul för personalen i förskolan

Kick off v 33 augusti
 • Presentation av enhetens utvecklingsområden och prioriterade mål
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Presentation och start av implementering av likabehandlingsplan
 • Planera Hur arbetslaget ska jobba med enhetens utvecklingsområde för att utveckla arbetssätt och metoder mot förskolans prioriterade mål (mall del 1 a)

Uppstartsveckor augusti – september

med inskolning och introduktionstid för alla med fokus att lära känna varandra, verksamheten, miljöer och material. 
 • Under perioden: Observera och dokumentera barns intressen, förmågor och behov. Vad ser vi barnen fångas av? Gemensamt fokus? På gång i gruppen / vad verkar hett? Ser vi något som smittar? Var nyfiken på barnens strategier och lärprocesser. Samla dokumentation, alster och barnens görande.


Reflektion halvdag / kompetensutveckling halvdag helgdag i mitten av höstterminen
 • Titta på dokumentationerna från introduktionstiden – planera för projektstart (mall del 1 b)
 • kompetensutveckling för hela enheten, med koppling till kommungemensam verksamhetsidé.

 • Veckoreflektion.
  Varje vecka, 2 timmar, reflektion med arbetslaget. Reflektera över dokumentation från verksamheten. Dokumentationen är motorn i projektet. Som stöd: individuella dokumentationer/ bilder och alster från barnens utveckling och lärande, dokumentation från projekt, läroplanslotus och lpfö 98/16 – utvärdera och planera utmaningar och aktiviteter. Kontinuerlig utvärdering och uppföljning av verksamheten.

Delutvärdering och kompetensutveckling: januari heldag 

Utgå från planering och genomförande av höstens verksamhet.
 • Arbetslagets nulägesbeskrivning av enhetens utvecklingsområden och prioriterade mål
  (mall 2 a)
 • Projektinriktat arbetssätt: Vad har vi berört under hösten? Vilka förmågor har utvecklats. Vilka områden ser vi behov av att erbjuda mer av i verksamheten. (läroplanslotus) och hur? (mall 2 b)
 • Kompetensutvecklingsdag halv


Utvärdering av läsåret heldag i juni
 • Utvärdera enhetens prioriterade mål – samt arbetslagets nulägesbeskrivning koppling till verksamhetsiden (mall del 3 a)
 • Utvärdera verksamheten – sätt att organisera arbetet/arbetssätt/pedagogroll (mall del 3 b)
 • Utvärdera Årshjul, gruppper, ansvarsuppgifter, mötesformer, kompetensutveckling – hela förskolan
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – återkoppling medarbetarenkät och praktiskt arbeta fram styrkor och förbättringsområden.
 


Kompetenshöjande insatser / kopplade till verksamhetens utvecklingsområden 2017 – 2018

 • Hjärt och lungräddning
 • brandutbilning
 • SOL – språk och lärande uppsamlingsheat. vt – ht 2017
 • Inspirationsföreläsningar och workshops – pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbetssätt kreativt centrum
 • Inspirationsföreläsningar matematikcentrum
 • Studiebesök – andra förskolors verksamheter
 • Barn som väcker funderingar – elevhälsan.
 • Workshops – inspiration – vi lär av varandra
   
 vid frågor om kvalitetsarbetet på våra förskolor så får ni så gärna höra av er till mig eller personalen Med vänlig hälsning Catherine Molander, förskolechef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar